Informacje dla przedstawicieli mediów dot. spotkań rozgrywanych w ramach XI Memoriału Józefa Gajewskiego

1. Wniosek akredytacyjny można złożyć wyłącznie poprzez serwis accredito.com. Zapytania przesyłane na adres mailowy media@slepsksuwalki.pl lub poprzez profil Facebook klubu nie będą rozpatrywane.
2. Akredytacja prasowa przyznana w procesie z dnia 19 sierpnia 2020 roku obowiązuje wyłącznie na meczach, które będą rozgrywane w ramach XI Memoriału Józefa Gajewskiego.
3. Każda redakcja, ubiegająca się o przyznanie akredytacji, może złożyć jeden wniosek. Ograniczenia spowodowane są restrykcjami wynikającymi z trwającego stanu epidemiologicznego i koniecznością redukcji stanowisk w strefie mediów. W uzasadnionych przypadkach rzecznik prasowy może przydzielić więcej niż jedną akredytację.
4. Proces akredytacyjny dobiega końca 20 sierpnia o godzinie 12:00. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Nastapiła zmiana lokalizacji strefy mediów. Obecnie mieścić się ona będzie tuż obok sektora D.
6. Liczba miejsc prasowych dla dziennikarzy jest ograniczona.
7. Akredytacja prasowa przysługuje wyłącznie pełnioletnim przedstawicielom mediów.
8. Nie dopuszcza się przebywania w strefie mediów osób, które nie posiadają ważnej akredytacji prasowej.
9. Procedura wydawania akredytacji prasowych na XI Memoriał Józefa Gajewskiego rozpoczyna się o 17:45, a kończy o 18:15 dnia 21 sierpnia 2020 roku. Procedura wydawania akredytacji prasowych nie będzie prowadzona w dniach 22-23 sierpnia 2020 roku. Przedstawiciele mediów będą mogli wejść na teren obiektu wyłącznie wejściem dla nich przeznaczonym. Prosimy o dotrzymanie terminu odbioru akredytacji. Wejście na teren obiektu po jego upłynięciu nie będzie możliwe.
10. Dane w procesie akredytacyjnym muszą byc zgodne z tymi, które widnieją w dowodzie toższamości. Klub zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych.
11. Przedstawiciele mediów, którzy otrzymali akredytacje, mają obowiązek posiadać ze sobą podczas meczów dokument umożliwiający przeprowadzenie zgodności danych z legitymacji prasowej z listą akredytowanych.
12. W czasie trwania XI Memoriału Józefa Gajewskiego obowiązuje całkowity zakaz transmisji wizualnych przez inne media. Zakaz nie dotyczy transmisji radiowych.
12. Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania lub cofnięcia przyznanej akredytacji prasowej w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

REGULAMINY

Regulamin Imprezy Masowej

Regulamin Sanitarno-Epidemiologiczny

Prosimy również o wypełnienie oświadczenia, które znajdziecie Państwo pod adresem: kliknij tutaj, aby zapoznać się z jego treścią.

Wypełnione, a zarazem podpisane oświadczenie, można dostarczyć drogą elektroniczną na adres media@slepsksuwalki.pl lub w dniu meczu przy odbiorze akredytacji.

HERB KLUBU DLA MEDIÓW